Relacja z nabożeństwa inauguracyjnego

Autor: Karolina Sarul

Baptyści w Bydgoszczy – nowe początki.

Niedziela 4 września 2022 roku będzie na zawsze już datą zapisaną w sercach wielu chrześcijan. 

W tym dniu odbyło się nabożeństwo inauguracyjne, rozpoczynające działalność placówki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bydgoszczy. To ważna chwila w życiu kościoła, otwarcie nowego rozdziału w życiu wierzących Bydgoszczan.

W uroczystości wzięło udział ponad 230 osób, spośród których, wielu to przedstawiciele innych chrześcijańskich kościołów, nie tylko baptystycznych. Z otwartymi sercami i ciepłymi słowami pozdrowień powitali oni naszą nową placówkę, życząc jej liderom i przyszłym członkom wielu błogosławieństw Bożych.

Krótka historia baptystów w Bydgoszczy

Mowę powitalną wygłosił pastor placówki toruńskiej Kościoła Chrześcijan Baptystów, Michał Prończuk. Pokrótce nakreślił on historię baptystów w Bydgoszczy, od pierwszego pojawienia się baptystów niemieckiego pochodzenia w XIX wieku, przez otwarcie  pierwszego polskiego kościoła baptystycznego w latach 50 tych XX wieku. 

Wspomniawszy o latach posuchy, kiedy brakowało czynnie działającej placówki KChB w Bydgoszczy opowiedział też o działalności pastora Mikołaja Glavnyka, który od roku 2019 prowadzi zbór dla wierzących pochodzących z Ukrainy. Działanie pastora Glavnyka jest też inspiracją dla wierzących Polaków. To we współpracy z nim pastor Samuel Skrzypkowski postanowił uruchomić naszą placówkę.

Dziękując Bogu za łaskawość i wysłuchane modlitwy, które wierzący zanosili do Pana w intencji reaktywowania polskiego kościoła baptystycznego w Bydgoszczy, wyraził ogromną radość z faktu, że Pan poruszył serce pastora Samuela Skrzypkowskiego. Dzięki temu właśnie teraz Kościół Chrześcijan Baptystów ma na nowo otwartą placówkę i trudną, ale wspaniałą misję przed sobą.

Nauczanie i refleksja

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił Henryk Skrzypkowski, przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów, pastor zboru w Chełmie. Kazaniem pobudził słuchających do refleksji nad własną naturą i nad potrzebą uznania, że naturę ludzką przemienić może tylko Pan. Wspaniale wpisało się to w symbolikę tego ważnego dnia, przypominając słuchającym, że również Kościół, tak jak natura ludzka, zależne są od woli i działania Pana Boga.

Podczas pieśni uwielbienia i podczas Wieczerzy Pańskiej wszyscy uczestnicy mieli możliwość, czy to głośno czy to w sercach, podziękować Panu za cud zbawienia, przemiany serc i ludzkiej natury oraz za ten namacalny cud powstania nowego kościoła w Bydgoszczy.

Jako osoba wierząca, mieszkająca w Bydgoszczy, bardzo osobiście przeżyłam to nabożeństwo. To nowy początek, nowe wyzwania ale i ogromne błogosławieństwo mieć możliwość uczestniczenia w życiu kościoła baptystów na co dzień. Ogrom pracy i wysiłku jaki czeka liderów tego kościoła jak i jego członków mógłby przerażać, gdyby nie świadomość, że we wszystkim prowadzić nas będzie nasz Pan.

Baptyści nie tylko po polsku

Należy też podkreślić, że wspomniany już wyżej pastor Mikołaj Glavnyk, wraz z wierzącymi pochodzenia ukraińskiego, są integralną częścią naszego nowo powstałego zboru. Nabożeństwa będą odbywały się osobno w dwóch wersjach językowych, polskiej. W ten sposób każdy będzie miał możliwość uczestniczenia w uwielbieniu Pana w komforcie własnego języka i własnej kultury. Nie zabraknie jednak możliwości i okazji do wspólnej modlitwy i integracji.

Wspólne świętowanie

Rozmowy przy kawie i cieście. Wspólne refleksje przy wytrawnym daniu. Po nabożeństwie nadszedł czas na wspólne świętowanie. Przechodząc się po sali można było usłyszeć i zobaczyć śmiech i radość ludzi, którzy czy to przy kawie i cieście czy też przy smacznym posiłku, rozmawiali o planach nowego kościoła, pomysłach ale też po prostu, po ludzku, o życiu i nadziei płynącej z wiary. W tym wszystkim brały też udział dzieci, które po zajęciach zorganizowanych dla nich w czasie kazania, miały okazję się posilić i bawić się, świętując na swój dziecięcy sposób.

Poczucie wspólnoty, jedności i nadziei na przyszłość było niemalże namacalne. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest Kościół, który dał nam Pan.

Kilka słów na koniec

Pozostając w ogromnym poczuciu wdzięczności Bogu za ludzi, którzy chcą ten kościół prowadzić, budować i razem rozwijać, prosimy jednocześnie o wsparcie modlitewne. Niech wszystko co będzie dokonywało się w nowej placówce Kościoła Chrześcijan Baptystów w Bydgoszczy będzie zawsze i wyłącznie na chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Nabożeństwa odbywać się będą w każdą niedzielę o godz. 10:00 (w języku polskim) i o godz. 13:00 (w języku ukraińskim) w budynku Bydgoskiego Domu Technika przy ul. Gotowskiego 6.